KONTAKT

ABC Consulting Sp. z o.o.
w likwidacji

ul. Grunwaldzka 102

80-244 Gdańsk

tel.: 516 670 664

email: consul@abcc.com.pl


DORADZTWO STRATEGICZNE I OPERACYJNE


Strategiczne programy działalności - obejmują całokształt zagadnień istotnych dla funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa, poczynając od dogłębnej analizy otoczenia w jakim działa dana firma, określenia segmentów rynku i identyfikację konkurencji wraz z identyfikacją kluczowych warunków sukcesu, poprzez wnikliwą analizę SWOT aż do określenia podstawowych celów strategicznych oraz strategicznych celów funkcjonalnych.

Obsługa inwestycji - przygotowywana jest dokumentacja bądź w szerszym ujęciu z uwzględnieniem pełnego spektrum problemów związanych z inwestycją (biznes plan), bądź w ujęci u węższym z naciskiem na finansową analizę efektywności inwestycji (feasibility study). ABC Consulting pośredniczy również w poszukiwaniu środków finansowych na realizację inwestycji i w negocjacjach z bankami oraz pomaga w zoptymalizowaniu finansowania inwestycji.

Restrukturyzacja - najczęściej stosowany jest dwuetapowy sposób postępowania: w pierwszym etapie dokonuje się diagnozy sytuacji przedsiębiorstwa w tym identyfikacji przyczyn problemów i oceny siły wpływu poszczególnych przyczyn, oraz wstępnego określenia wariantowo kierunków restrukturyzacji, które następnie są prezentowane w przedsiębiorstwie. Po analizie i wyciągnięciu wniosków następuje wybór najbardziej obiecujących kierunków, które są szczegółowo opracowań e w drugim etapie.

Zarządzanie - dopasowanie struktur organizacyjnych do metod i sposobów współczesnego zarządzania poprzez zdynamizowanie struktur i oparcie systemów zarządzania na optymalnym przepływie informacji i delegacji uprawnień skorelowanym z przebiegiem procesów realizowanych w firmie.